Privacyverklaring

MB67 (gevestigd aan Middel Broekweg 67, 2675 KG te Honselersdijk) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

MB67 Offices
Middel Broekweg 67
2675 KG Honselersdijk
0174-506973
www.mb67Offices.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MB67 verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer(s) (IBAN)

Kopie identiteitsbewijs

MB67 is wettelijk verplicht de identiteit van haar klanten vast te stellen en deze te verifiëren. Om te kunnen bewijzen dat aan deze plicht is voldaan, kan een kopie of scan van jouw identiteitsbewijs gemaakt en bewaard worden. Deze wettelijke verplichting is neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze kopie wordt opgeborgen in een dossier waarop absolute geheimhouding rust, tenzij wij de kopie om wettelijke redenen moeten overleggen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MB67 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

MB67 begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MB67 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Personen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Personen te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Het afhandelen van een betaling
 • Om goederen en diensten bij personen af te leveren
 • Het gedrag van personen te analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren
 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

MB67 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden slechts bewaard zo lang die nodig zijn om diensten aan je te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat je vraagt om verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

MB67 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MB67 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MB67 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MB67 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Social Media/Externe platforms

MB67 beschikt over een account op externe platforms, zoals Facebook en LinkedIn. Het is belangrijk om te melden dat MB67 geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met persoonsgegevens. Het advies is daarom om geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms.

Internetsites van derden

MB67 kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over je verzamelen. MB67 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. MB67 raad je aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MB67 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mb67Offices.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

MB67 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MB67 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mb67offices.nl.

Vragen

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen MB67, kun je contact opnemen via .

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. MB67 adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 22 mei 2018.