Disclaimer

Hier vind je de disclaimer van MB67 , zoals deze beschikbaar is gesteld door MB67. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en e-mailberichten aan jou aanbieden.

Gebruik van de website

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MB67 is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MB67.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MB67 te mogen claimen of te veronderstellen.

MB67 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige, voorafgaande mededeling. MB67 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

E-mail

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als je dit bericht onbedoeld hebt ontvangen verzoeken wij je het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor jou bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. MB67 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Contact

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van MB67 op deze pagina.

Voor vragen omtrent deze disclaimer kun je contact opnemen met MB67 via 0174-506973.