Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 MB67 Offices (hierna: MB67): gevestigd aan Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66728029.
1.2 Bedrijfsverzamelkantoor: het pand gevestigd aan de Middel Broekweg 67, 2675 KG te Honselersdijk. 
1.3 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee MB67 een overeenkomst heeft. De algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de ‘huurder‘.
1.4 Het gehuurde: MB67 verhuurt aan huurder en huurder huurt van MB67 een ruimte inclusief faciliteiten, in het kantoor van MB67 , aangeduid en bekend als: Middel Broekweg 67, 2675 KG te Honselersdijk.
1.5 Overeenkomst: Iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen MB67 en huurder, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst en/of rechtshandelingen tussen MB67 en de huurder, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de huurder. 
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. 
2.3 Voor het sluiten van een overeenkomst stelt MB67 de tekst van deze algemene voorwaarden aan de huurder ter beschikking, waarmee MB67 de mededelingsplicht in acht neemt. 
2.4 Indien er inzake de huisregels en andere algemene bepalingen onduidelijkheden of tegenstrijdigheden zijn, is het aan MB67 te bepalen welke van kracht zijn.
2.5 Indien deze algemene voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de huurder, schriftelijk of via e-mail. Indien huurder een wijziging niet wenst te aanvaarden dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan MB67, te laten weten. Bij gebreke hiervan wordt verondersteld dat huurder de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard. Indien huurder niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal MB67 de huurovereenkomst kunnen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MB67 en de huurder in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. MB67 en huurder zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

3 Algemeen

3.1 Het betreft hier de verhuur van het recht het gehuurde als kantoor tegen een vergoeding te gebruiken. Het gebruik en de overeengekomen vergoeding zijn bij huurder bekend.
3.2 Gebruik van het gehuurde voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop (van winkelpubliek), is niet toegestaan.
3.3 Indien de huurder zich schuldig maakt aan bij de Wet verboden handelingen wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder teruggave van een (resterend) huurbedrag.
3.4 Huurder verzekert dat hij de bij hem in de in deze overeenkomst verleende rechten niet zal gebruiken voor onwelvoeglijke, onwettige, immorele of lasterlijke doeleinden en dat hij MB67 op geen enkele wijze in diskrediet zal brengen. Huurder zal de naam MB67 geheel noch gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken of combineren in het kader van handelsactiviteiten. MB67 behoudt zich het recht voor om samen te werken met een officiële onderzoeksinstantie indien dit nodig is in verband met beschuldigingen van ongepast gedrag die tegen huurder zijn ingebracht.
3.5 Het is verboden in het bedrijfsverzamelkantoor te roken.
3.6 Huurder zal in het bezit worden gesteld van een sleutel en een tag van het pand na ondertekening van een sleutelverklaring. Huurder is te allen tijde verantwoordelijk inzake het juiste gebruik/beheer van de sleutel en tag. Het is huurder niet toegestaan de sleutel en tag aan derden af te staan. Bij vermissing van de sleutel en tag dient huurder MB67 onverwijld op de hoogte daarvan te brengen. Eventuele kosten, als gevolg van deze vermissing, die door MB67 gemaakt moeten worden om de veiligheid van MB67 en overige huurders inzake hun goederen, verblijf, etc. te kunnen garanderen, kunnen door MB67 aan huurder in rekening worden gebracht.
3.7 Huurder machtigt MB67 pakjes/post aan te nemen. Alle risico’s en bijkomende kosten zijn voor rekening van huurder. MB67 zal geen voorwerpen in ontvangst nemen die onder rembours worden aangeboden en/of voorwerpen die meer wegen dan 4,5 kg, meer meten dan 45 cm in lengte, breedte of hoogte, of omvangrijker zijn dan 0,03 m3 danwel gevaarlijke, levende of bederfelijke goederen bevatten, en heeft het recht om naar eigen goeddunken niet opgehaalde voorwerpen terug te sturen of om voorwerpen te weigeren in ontvangst te nemen die in hoeveelheden worden aangeboden die zij onredelijk of onwettig acht. MB67 geeft geen garantie af en neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de in dit document genoemde diensten.
3.8 Het is huurder niet toegestaan de parkeerplaats voor andere doeleinden te gebruiken als het parkeren gedurende reguliere kantoortijden. Indien door overmacht gebruik buiten kantoortijden plaats moet vinden, dient huurder MB67 hiervoor direct goedkeuring te vragen. Het niet hieraan voldoen geeft MB67 het recht op verwijdering van e.e.a. waarbij kosten en bijkomende vergoeding aan MB67 voor het verrichten van deze werkzaamheden voor rekening van huurder komen.

4 Levering/betaling

4.1 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders aangegeven. 
4.2 De huurder betaalt op basis van een factuur voor de huur en faciliteiten van MB67. 
4.3 Het bedrag van de eerste factuur dient uiterlijk twee dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst op de rekening van MB67 te zijn bijgeschreven. Indien MB67 de betaling niet tijdig ontvangt wordt de overeenkomst nietig verklaard en kan het gehuurde door MB67 aan derden worden verhuurd. 
4.4 Voor de overige betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. 
4.5 Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van de maandelijkse bedragen plaats per maand vooraf. Alle verleende diensten zullen op de nota worden vermeld. 
4.6 Indien huurder niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is MB67 gerechtigd haar diensten op te schorten. Bij gebrek van tijdige betaling is MB67 gerechtigd de wettelijk– of handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf de eerste dag van het verzuim dat na ommekomst van betalingstermijn intreedt zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling in of sommatie is vereist. De (buiten) gerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 100. MB67 is steeds bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling van haar facturen en zonder deze zekerheid haar werkzaamheden op te schorten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan MB67 haar werkzaamheden opschorten, nadat de huurder daarvan op de hoogte is gesteld. MB67 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting. Indien de huurder in gebreke is aan enige verplichting uit deze overeenkomst te voldoen heeft MB67 onverminderd het voorgaande het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

5 Bijkomende kosten

5.1 Bij het huren van het gehuurde zijn de navolgende zaken inbegrepen: verwarming, elektriciteit, internetverbinding, gebruik sanitaire ruimte, gebruik pantry inclusief (gebruikelijke) koffie en thee voorzieningen, 1 parkeerplaats (overige parkeerplaatsen op basis van beschikbaarheid).
5.2 Bij het huren van het gehuurde zijn de navolgende zaken NIET inbegrepen, tenzij anders aangegeven:

  • Vergaderruimte Room Kamminga en/of Room Bruinsma. Deze zijn op basis van uurvergoeding beschikbaar. Toewijzing/beschikbaarheid gebeurt op basis van beschikbaarheid waarbij minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan het gewenste dagdeel de vergaderruimte dient te worden gereserveerd bij MB67. Uitloop van het gebruik van meer dan 15 minuten wordt gezien als afname van een extra uur. Eventuele avond- en weekendbezetting dient in goed overleg met MB67 plaats te vinden waarbij afwijkende tarieven kunnen gelden. Ongeacht welke omstandigheid dan ook zal reservering automatisch leiden tot facturatie.
  • Voorzien van faciliteiten als koffie, thee en anderszins ten behoeve van het gebruik van de vergaderruimte.
  • Het gebruik voor andere doeleinden dan ontvangst of anderszins (bijvoorbeeld als werkplek) van de gemeenschappelijke (ontvangst) ruimte.

5.3 Een eventuele vergoeding voor het doorsturen van post en postpakketten bedraagt tweemaal de portokosten.

6 Aansprakelijkheid

6.1 MB67 kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de huurder voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voorvloeiende uit vertragingen, foutieve berichtgeving, stakingen, technische storingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van MB67. 
6.2 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van het kantoor en/of gebouw waarin zich de werkplek bevindt, de daar aanwezige apparatuur, installaties en inrichting. Het is niet toegestaan wijzigingen of veranderingen daarin aan te brengen. 
6.3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door hem of degene die middels zijn toestemming of op zijn uitnodiging binnen het kantoor/gebouw zich bevindt. 
6.4 Indien huurder en/of mede gebruikers bezittingen in het bedrijfsverzamelkantoor achterlaten kan MB67 daarover beschikken op de wijze die hem goeddunkt, zonder daarover enige verantwoording of anderszins verschuldigd te zijn.
6.5 MB67 is nimmer aansprakelijk voor vervreemding van of schade aan de goederen van huurder.

7 Huisreglement

7.1. Het huisreglement van MB67 is van toepassing op iedere huurder en maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. 
7.2. Indien de huurder het huisreglement niet naar behoren naleeft is MB67 gerechtigd te besluiten de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig op te zeggen.

8 Vertrouwelijkheid

8.1. Zowel MB67 als huurder staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven. 
8.2. Huurder is verplicht alle zaken geheim te houden waarvan redelijkerwijs verondersteld kan worden dat deze niet bedoeld zijn voor derden, ongeacht de wijze waarop de gebruiker deze informatie heeft verkregen. 
8.3. MB67 neemt bij de verwerking van de gegevens van de gebruiker de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

9 Duur en beëindiging

9.1 De overeenkomst tussen MB67 en huurder wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn.
9.2 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, met een opzegtermijn van één maand.
9.3 MB67 behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen.
9.4 MB67 behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden indien:

  • de door de huurder verstrekte persoonlijke of bedrijfsgegevens incorrect, verouderd of onvolledig blijken;
  • de huurder insolvent wordt, in liquidatie gaat of niet meer in staat is om de schulden op vervaldatum te voldoen;
  • de huurder een van de verplichtingen uit deze huurovereenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt, niet kan voldoen of waaraan hij niet binnen veertien dagen na ingebrekestelling alsnog heeft kunnen voldoen.
  • het gedrag van huurder of het gedrag van iemand die met toestemming of op uitnodiging van de huurder onwettig of frauduleus of lasterlijk of niet verenigbaar is met normaal kantoorgebruik;

9.5 Indien de overeenkomst om een van bovenstaande redenen wordt beëindigd dient huurder een adreswijziging door te geven binnen een termijn van 5 werkdagen. Huurder heeft geen recht op terugbetaling van op voorschot betaalde vergoedingen. MB67 heeft het recht eventuele kosten die hij dient te maken mede als gevolg van het handelen of nalaten van huurder bij huurder in rekening te brengen evenals eventuele incassokosten en/of kosten, gemis aan inkomsten die MB67 heeft of lijdt ten gevolge van het handelen van huurder en het derhalve tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst met huurder.

10 Overige bepalingen

10.1 Op de overeenkomst tussen MB67 en huurder is het Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen MB67 en huurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 
10.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door de regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Januari 2017